About

Despre/About the Journal

Revista Communication Interculturelle et Littérature, publicaţie academică a Centrului de Cercetare Comunicare Interculturală şi Literatură, s-a dezvoltat, în cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, pe baza unei manifestări ştiinţifice demarate în anul 2006 – Colocviul Internaţional anual cu tematică specifică. Începând de atunci, standardele de calitate ştiinţifică superioară a articolelor şi a studiilor publicate s-au regăsit în toate numerele revistei – iniţial trimestrială, ulterior, din 2013, anuală, dar încluzând un supliment care reuneşte Actele conferinţei Internaţionale Cultura şi presa în spaţiul european, şi s-au corelat cu necesitatea instituirii unui dialog cultural interuniversitar, în general, şi literar, în special, din perspectiva interferenţelor şi confluenţelor culturale. Din acest punct de vedere, direcţiile de cercetare şi ariile tematice pe care publicaţia le-a avut în vedere au urmărit raporturile comunitate de limbă / comunitate de cultură, literatură naţională / literatură regională,  literatură / studii culturale, precum şi dialogul dintre ideile politice, sociale, identitare şi literatură. Adaptându-se pieţei ideilor literare şi culturale recente, revista propune şi susţine, prin manifestările ştiinţifice amintite, axe tematice ce urmăresc, cu precădere, realizarea de studii privind Cultura şi identitatea românească, Identitatea culturală şi multiculturalismul în spaţiul european: secolele XIXXXI, Studiile exilice şi diasporiceLiteratura în spaţiile culturale totalitare şi posttotalitare, precum şi Genurile biograficului: abordări interdisciplinare.

Revista este de tip open-access, fiind permisă citirea, descărcarea, copierea, distribuirea, tipărirea, căutarea sau trimiterile către textul integral, precum și folosirea textului în orice alt scop legitim.

THE JOURNAL IS OPEN-ACCESS, allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose.

Nu se percep taxe pentru publicarea articolelor.

ABOUT THE JOURNAL 

Intercultural Communication and Literature is an academic journal of the Intercultural Communication and Literature Research Center, which developed within „Dunărea de Jos” University of Galati, Faculty of Letters, based on the annual International Colloquium, a scientific event started in 2006. Ever since then, the published studies have to meet the Journal’s scientific standards, which initially had three issues per year, and a Supplement that includes the Proceedings of the International Conference Culture and Media in the European Area. These scientific standards are correlated with the need for an inter-university cultural dialogue in general, and a literal one, in particular, from the perspective of cultural interference and confluences.From this point of view, the Journal’s research directions and thematic areas have been centered on the relations between language community vs culture community, national literature vs regional literature, literature vs cultural studies and the dialogue between political, social and identitary ideas and literature. Adapting to the new literary and cultural ideas, the Journal Intercultural Communication and Literature proposes and supports, through the above mentioned scientific events, thematic axes on the following topics: culture and Romanian identity, cultural identity and multiculturalism in the XIXth and the XXIst century European space, exilic and diasporic studies, literature in totalitarian and post-totalitarian cultural areas, and the biographical genres: interdisciplinary approaches.

THE JOURNAL IS OPEN-ACCESS, allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose.

No publication and submission charges.

seal

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/